GRANICE ADMINISTRACYJNE MIASTA ZGIERZ

Granice z 1975 roku mają charakter orientacyjny. Przy opracowaniu map wykorzystano materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, materiały będące wynikiem stażu badawczego realizowanego wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, informacje z publikacji „Województwo Łódzkie 1919 – 2009 studia i materiały” – Łódź 2009, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Łódzki a także z witryny pl.wikipedia.org. Granice historyczne gmin m.in. z 1975 roku opracowali studenci Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk Geograficznych pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Jażdżewskiej i dr Marcina Jaskulskiego, czyli: Pani Zuzanna Brocka, Pani Dominika Węclewska, Pani Magdalena Wieteska, Pani Anna Wiśniewska, Pan Mateusz Badełek, Pan Michał Klimczak, Pan Damian Mewald, Pan Tomasz Szubert. Opracowanie granic było przedmiotem prac licencjackich. 

Historyczne granice gminy można zobaczyć na stronie: geoportal.lodzkie.pl

☝✏
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☏ +48 690 210 110
☎ +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl

PLANY ZAGOSPODAROWANIA MIASTA I GMINY GŁOWNO

Plan zagospodarowania Miasta Głowno mapa z działkami geodezyjnymi
Miasto Głowno
GEOPORTAL MIASTA ⇒ mglowno.e-mapa.net

Gmina Głowno mapa geodezyjna z Plane zagospodarowania przestrzennego
Gmina Głowno
GEOPORTAL GMINY ⇒ mapa.inspire-hub.pl gmina glowno

Portal mapowy Miasta i Gminy Głowno do udostępniania informacji przestrzennej jest pierwszym źródłem informacji o terenie dla mieszkańca i inwestora. Szybki sposób na odnalezienie informacji dotyczącej poszukiwanej działki z zakresu: punktów adresowych, zagospodarowania przestrzennego, terenów chronionych i innych.

OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI W ZGIERZU

Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E ul. Chełmska w Zgierzu
Lokalizacja inwestycji
Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E – ul. Chełmska, planowana
jest do realizacji na odcinku od drogi wewnętrznej do pętli autobusowej.
Odcinek długości: 0,249 km

Więcej na stronie www.powiatzgierski.bip.net.pl


GEODECI W GMINIE PARZĘCZEW

 • GEO-MATEK USŁUGI GEODEZYJNE
  MATEUSZ SŁOTA NIP: 7322123338 , REGON: 368158010
  gm. Parzęczew, miejsc. Mikołajew, nr 21, 95-045 Parzęczew
 • Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "MAPA"
  Ireneusz Słota NIP: 7321032585 , REGON: 472495013
  gm. Parzęczew, miejsc. Aleksandria, nr 20b, 95-045 Parzęczew
 • ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI Biuro Obrotu Nieruchomościami i Usług Geodezyjnych
  Grzegorz Zawadzki NIP: 7321975105 , REGON: 100856979
  gm. Parzęczew, miejsc. Mikołajew, nr 23b, 95-045 Parzęczew

📖❔SmartGeo
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

SMARTGEO POLECA - ARCHITEKT

Pracownia Projektowa Jacek Antecki 

📱+48 42717 34 57
📱+48 501 573 500
🌏 ul. Jana Pawła II nr 3,  95-100 Zgierz

Firma wykonuje:
projekty architektoniczne
 • projekty konstrukcyjne
 • inwentaryzacje i adaptacje obiektów istniejących
 • dokumentację wykonawczą do realizacji budowy
 • certyfikaty energetyczne, adaptacje i koncepcje
 • przeglądy 1 roczne oraz 5 letnie budynków


📖❔SmartGeo
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

PODDĘBICE - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Gdzie i co można budować?

Informacje o zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i Miasta Poddębice znajdziesz na portalu: poddebice.intergis.pl
plan zagospodarowania przestrzennego - miasto Poddębice
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2004

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2009

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2013
📖❔SmartGeo
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

DZIAŁKI INWESTYCYJNE W GMINIE ZGIERZ
Więcej terenów inwestycyjnych na stronie:

📖❔SmartGeo
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA DROGOWA GMINY ZGIERZ
Portal Gminy Zgierz zawiera wiele informacji m.in.:
 • Rodzaje nawierzchni jezdni
 • Klasy techniczne dróg
 • Utrudnienia w ruchu na terenie gminy
 • Pikietaż lokalny, globalny
 • Nazwy ulic
 • Granice administracyjne


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690 210 110
📱+48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA GMINY ZGIERZ

Gmina Zgierz - granice administracyjne


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

PODZIAŁ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ - JAK WYKONAĆ?

Ramowa procedura podziału w Gminie Zgierz

(podział na podstawie warunków zabudowy) 
 1. Zgłoszenie pracy w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.
 2. Analiza materiałów archiwalnych dotyczących granic nieruchomości.
 3. Badanie ksiąg wieczystych.
 4. Wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.
 5. Złożenie wniosku do Gminy Zgierz o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału.
 6. Powiadomienie stron (właściciela nieruchomości przedmiotowej i sąsiednich) o czynnościach związanych z podziałem.
 7. Pomiar sytuacyjny elementów istotnych do podziału (budynki, ogrodzenia itp.).
 8. Spisanie protokołu granicznego z udziałem zawiadomionych stron.
 9. Sporządzenie mapy podziałowej oraz skompletowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci operatu technicznego oraz mapy podziałowej i złożenie go w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 10. Złożenie wniosku do Gminy Zgierz o wydanie decyzji zatwierdzającej podział.
 11. Stabilizacja nowych punktów granicznych słupkami betonowymi.
📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690 210 110
📱+48 537 468 695
📩 biuro@smartgeo.pl

KSIĘGI WIECZYSTEWykonujemy Badania Ksiąg Wieczystych oraz innych dokumentów,
które są podstawą własności.

Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych

Odpis z księgi wieczystej można otrzymać przez internet. Bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej za pośrednictwem internetu jest możliwe po podaniu jej numeru.
Podmioty publiczne mają możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW) po numerach PESEL i REGON. Są to m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuratura i komornicy sądowi. Ułatwia to ustalenie majątku dłużnika, a w efekcie zwiększa efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.Cyfrę kontrolną można obliczyć używając bezpłatnego programu Cyferka.exe POBIERZ

Dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) jest wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy). Przez internet można złożyć wniosek o wydanie: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i pod względem prawnym będą one równe dokumentom wydawanym przez sąd.

Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

JAK UZYSKAĆ WARUNKI ZABUDOWY W GMINIE ZGIERZ

Planujesz budowę, a Twoja działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego? W Gminie Zgierz taka sytuacja ma miejsce na przeważającym obszarze (mapa z "białymi plamami" poniżej). W takim wypadku należy wystąpić o indywidualne określenie możliwości zabudowy, czyli o Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis w jaki sposób można uzyskać decyzję o możliwości budowy.

1.
Tytuł
Ustalenie warunków zabudowy
2.
Kogo dotyczy
Każdego zainteresowanego(osoby fizyczne i prawne).
Wnioskodawca nie musi być właścicielem działki.
3.
Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek o „wydanie decyzji o warunkach zabudowy” wraz z załącznikami:
  • mapą zasadniczą d/c lokalizacyjnych (1egz.), bez odręcznych naniesień, z trzykrotną szerokością frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, niemniejszej jednak niż 50 metrów lub w przypadku jej braku, kopią mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1:2000 lub 1:1000, w przypadku rozbudowy budynku na kserokopii mapy zaznaczyć jej lokalizację,
  • umową przedwstępną i warunkami zasilania gestora sieci (kserokopie) w przypadku braku przyłącza energetycznego na działce z Zakładu Energetycznego, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58,
  • warunkami zasilania (kserokopie) w przypadku braku przyłącza wodociągowego, gazowego na działce z:
 • Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8,
 • Gazowni Łódzkiej, 95-100 Zgierz, ul. Myśliwska 1a,
  • umową (kserokopia) w przypadku istniejącego przyłącza energetycznego, wodociągowego, gazowego na działce zawartą z:
 • Zakładem Energetycznym, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58,
 • Gminnym Zakładem Komunalnym w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8,
 • Gazownią Łódzką, 95-100 Zgierz, ul. Myśliwska 1a,
  • wypisem z rejestru gruntów (kserokopia) – dla właściciela nieruchomości lub dla właściciela drogi prywatnej, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Długa nr 49,
  • potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.
4.
Formularze / wnioski do pobrania
Formularz wniosku można pobrać w następujący sposób:
 1. poprzez stronę BIP – bip.gminazgierz.pl w zakładce „Załatw sprawę”, kategoria – Referat Urbanistyki,
 2. w siedzibie Urzędu Gminy – Biurze Obsługi Klienta – stanowisko nr 1
Wzór formularza opracowano w urzędzie.
5.
Opłaty
Opłata skarbowa – 107 zł płatna przy składaniu wniosku.
Decyzje w sprawie budownictwa mieszkaniowego zwolnione są z opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową można wnieść przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy: 88 8783 0004 0019 1506 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Zgierzu lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącego się w Urzędzie Gminy Zgierz w Biurze Obsługi Klienta (brak możliwości płacenia kartą). Kasa czynna w godz. 8.00 – 15.30.
6.


Jednostka
/stanowisko

Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka nr 4
Referat Geodezji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego tel. 42-716-25-15 wew. 103 lub 104.
Ogólne informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta – stanowisko nr 1, tel. 42-714-28-31 lub 42-716-25-15 wew. 301
7.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek można złożyć następująco:
 1. pocztą na adres: Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka nr 4, 95-100 Zgierz,
 2. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz - Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 1
8.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie.
W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.
Podstawa prawna: art.35 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
9.
Podstawa prawna

 1. art. 52 ust. 2, pkt 1, art. 59 i art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778, ze zm.),
 2. § 3, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588),
 3. art. 4 (załącznik, pkt 8), art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. 2012.1282, ze. zm.)
 4. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).
10.
Tryb odwoławczy
Przysługuje odwołanie od decyzji, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgierz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: art. 127-140 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
Za wniesienie odwołania od decyzji nie wnosi się opłaty skarbowej.
11.
Uwagi i dodatkowe informacje

Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren którego wniosek dotyczy i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:1000, dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000 lub 1:1000, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.
Wnioskodawca na wniosku wskazuje formę odbioru decyzji.
W przypadku wskazania odbioru osobistego przygotowana decyzja będzie do odbioru w Referacie Geodezji, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, pokój nr 3, budynek B.
Osoba o odbiorze dokument zostanie powiadomiona telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu.
W przypadku odbioru za pośrednictwem poczty decyzja zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany we wniosku.

POBIERZ WNIOSEK O WARUNKI ZABUDOWY

Gmina Zgierz - mapa pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego (kolorowe obszary) 

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o warunki zabudowy?

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

MAPA ELEKTROWNI FOTOWOLTANICZNYCH
Firma Polskie Elektrownie Słoneczne S.A. buduje elektrownie fotowoltaiczne w powiecie poddębickim. Zamierzenie budowlane polega na budowie kolektorów słonecznych o mocy Łącznej do 1MW i wysokości 3m wraz ze stacją transformatorową.


📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY DROGI W GMINIE PARZĘCZEW

Powiat zgierski planuje wymian nawierzchni asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5137 E na odcinku od miejscowości Parzęczew do miejscowości Wytrzyszczki na terenie gminy Parzęczew na odcinku długości 3,06 km.

Więcej o przetargu na stronie powiatzgierski.bip.net.pl

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonywanych robót z adnotacją geodety obsługującego inwestycję: Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5137 E na odcinku od m. Parzęczew do m. Wytrzyszczki, gm. Parzęczew - mieści się w istniejącym pasie drogowym, oraz pisemnym potwierdzeniem geodety, że w czasie w/w inwestycji nie został naruszony żaden punkt osnowy geodezyjnej.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

JAK WYGLĄDA PODZIAŁ DZIAŁKI


Podział gruntu na mniejsze działki - etapy krok po kroku

Podział dużej nieruchomości na mniejsze działki może być bardzo opłacalny. Sprzedaż kilku mniejszych działek pod zabudowę jest zwykle łatwiejsza i bardziej dochodowa. 

1. Przygotowanie wstępnego projektu podziału
2. Wydanie opinii na temat wstępnego projektu podziału działki
3. Określenie granic nieruchomości podlegającej podziałowi.
4. Sporządzenie przez geodetę projektu podziału
5. Wyznaczenie w terenie nowych punktów granicznych (granic nowych działek)
6. Przekazanie właścicielowi dokumentów będących podstawą do wpisania zmian do księgi wieczystej

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

EWIDENCJA GRUNTÓW POWIATU ZGIERSKIEGO


Wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu rolnego może nastąpić po spełnieniu kilku warunków:
we wniosku należy podać:
 • powierzchnię wyłączenia w m2
 • rodzaj dotychczasowego użytku i klasy gruntu
 • numer działki ewidencyjnej
 • obręb geodezyjny
 • gminę/miasto
 • nowe przeznaczenie działki (np. budownictwo mieszkaniowe)
Do wniosku należy dołączyć:
 • decyzję o warunkach zabudowy wraz załącznikiem graficznym lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna)
 • projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem powierzchni i użytków objętych wnioskiem
 • opłacone pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek załatwia osoba upoważniona przez inwestora

Ewidencja gruntów, budynków i lokali

Wydawanie wypisów, udzielanie informacji z operatu:
Violetta Kordowska, tel. (42) 288 83 76
e-mail: v.kordowska@powiat.zgierz.pl

Prowadzenie spraw dot. udzielania informacji z operatu, sporządzanie zaświadczeń, prowadzenie postępowań administracyjnych:
Ilona Miksa, tel. (42) 288 83 71
e-mail: i.miksa@powiat.zgierz.pl

Prowadzenie postępowań administracyjnych, udzielanie informacji z operatu:
Justyna Graczyk, tel. (42) 288 83 72
e-mail: j.graczyk@powiat.zgierz.pl

Sporządzanie wyrysów, zaświadczeń do wyrysów:
Ewa Stajuda, tel (42) 288 83 71
e-mail: e.stajuda@powiat.zgierz.pl

Prowadzenie postępowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej:
Grażyna Mardas, tel. (42) 288 83 78
e-mail: g.mardas@powiat.zgierz.pl

Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów:
Paulina Krysztofiak, tel. (42) 288 83 78
e-mail: p.krysztofiak@powiat.zgierz.pl

Marta Bartosiak, tel. (42) 288 83 72
e-mail: m.bartosiak@powiat.zgierz.pl

Prowadzenie postępowań wyjaśniających:
Wanda Adamczyk, tel. (42) 288 83 72
e-mail: w.adamczyk@powiat.zgierz.pl

Archiwista:
Sylwia Mróz, tel. (42) 288 83 67
e-mail: s.mroz@powiat.zgierz.pl

📖❔SmartGeo
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl

CENA ZIEMI ROLNEJ 2017 - DANE GUS

Sprawdź aktualną cenę zakupu / sprzedaży użytków rolnych w swoim województwie. Ceny obowiązują od 20.02.2017 r. [ceny wg GUS w IV kwartale 2016 r]

Województwo
Grunt orny
ogółem Dobry  Średni  Słaby 
(klasy I, II, IIIa) (klasy IIIb, IV) (klasy V, VI)
[cena w złotych za hektar]
Dolnośląskie 36 146 44 757 36 650 25 677
Kujawsko-pomorskie 53 940 65 375 53 031 36 086
Lubelskie 29 154 39 673 28 282 19 138
Lubuskie 28 284 45 000 29 924 24 000
Łódzkie 36 444 52 936 37 372 27 860
Małopolskie 31 140 37 778 28 764 21 218
Mazowieckie 37 156 58 706 37 550 26 797
Opolskie 47 067 66 381 44 133 28 144
Podkarpackie 24 035 29 301 23 825 16 904
Podlaskie 37 913 50 565 38 794 31 621
Pomorskie 38 981 53 629 39 776 29 981
Śląskie 33 414 53 260 34 550 21 234
Świętokrzyskie 26 961 36 052 23 651 17 779
Warmińsko-mazurskie 39 051 37 875 44 321 29 253
Wielkopolskie 54 661 66 847 57 564 37 354
Zachodniopomorskie 28 885 37 404 28 897 22 446
POLSKA 40 236 51 696 40 826 28 049

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:
 • Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
 • Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
 • Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:
 • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
 • grunty średnie - grunty klas III b, IV
 • grunty słabe - grunty klas V, VI
 • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
 • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
 • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

SMARTGEO POLECA

Prywatna Pracownia Projektowa Włodzimierz Sobolewski

📱 +48602447477
☎ +48427160334
📩 ul. Szczawińska 3; 95-100 Zgierz
🌏 powiat zgierski

Firma wykonuje:

projekty instalacyjno-inżynieryjne
projekty pod przyłącza i sieci wodociągowe

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl

WZNOWIENIE GRANIC

Jak znaleźć słupki geodezyjne


Możemy dla Ciebie wznowić znaki graniczne jeżeli zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. 


Znaki graniczne, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli były ustalone uprzednio oraz istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządzamy protokół graniczny.

> SPRAWDŹ INNE USŁUGI GEODEZYJNE <

📖
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz: 
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 geodeta@smartgeo.pl